Warning: file_get_contents(https://inter.be/anax/index.php): Failed to open stream: Connection timed out in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/anax.php on line 24 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/6/1/a/trios.be/httpd.www/trimax/trimax.class.php on line 462 TRIOS

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle prijzen worden vermeld zonder BTW aangezien TRIOS als kleine onderneming vrijgesteld is van BTW. Dit wordt op de facturen vermeld als:

bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen
vrijgesteld van BTW

ART.1 Orderbevestiging

 1. Enkel de door de koper ondertekende bestelbon verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden zoals die op deze webpagina vermeld zijn of vermeld op de bestelbon en/of de facturen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze voor, bij, of na de bestelling medegedeeld. De verkoopsovereenkomst komt tot stand na bevestiging via e-mail gericht aan dirk.vos@trios.be of na schriftelijke ondertekening van de bestelbon die door de verkoper werd opgesteld of nadat de verkoper begonnen is aan de uitvoering van de opdracht die geldt als bevestiging van de verkoopsovereenkomst tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

 2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk per brief te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding per brief door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de totaalprijs van de bestelling onder voorbehoud van de meerkosten voor speciale producties . Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

ART.2 Offertes en prijzen

Offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De aan de klant aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze geldig zijn op het ogenblik van de bestelling en zijn 30 dagen geldig vanaf de vermelde datum op de offerte, tenzij anders vermeld op de offerte.

ART. 3 Leveringstermijnen en planning

De leveringstermijnen en planning worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ART.4 Eigendomsoverdracht

 1. De geleverde goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.

 2. Ingeval van verzending door de verkoper, geschiedt de levering op risico van de verkoper. Ingeval de koper voor het transport instaat, geschiedt de levering op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

 3. Op alle software die door TRIOS voor de klant werd geschreven verkrijgt de klant na volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten van alle uitstaande facturen, een licentierecht dat tijdelijk of onbeperkt in de tijd kan zijn, al naargelang werd overeengekomen. TRIOS blijft auteur van alle software voor de klant geschreven. TRIOS heeft het recht om zonder vergoeding aan de klant, onderdelen die voor een bepaalde klant werden geschreven, te gebruiken in andere projecten voor andere klanten.

 4. De broncode van systeemmodules die het kaderwerk vormen van de modules die op maat voor de klant werden geschreven, zullen niet aan de klant bezorgd worden. Een concreet voorbeeld daarvan is TRImax (niet exhaustief). Ook bij het gebruik van externe systeemmodules, zal de broncode niet aan de klant bezorgd worden. Voorbeelden hiervan zijn Airtable en Cloudinary (niet exhaustief).

 5. De klant kan bij oplevering van het project aan TRIOS vragen de broncodes te bezorgen, met uitsluiting van de broncodes vermeld in ART.4. punt 4.

ART.5 Facturatie en betaling

 1. Bij de start van de ontwikkeling van een website of webapplicatie, kan een voorschotfactuur opgesteld worden. Tijdens de ontwikkeling van een website of webapplicatie kunnen tussentijdse facturen opgesteld worden die ongeveer overeenkomen met de reeds opgeleverde onderdelen. Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk anders zou worden voorzien, gelden deze tussentijdse facturen ten titel van aanrekening en niet als voorschot.

 2. De facturen zijn, behoudens anders vermeld, betaalbaar te Impe binnen de 8 dagen.

 3. Er kan geen disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

 4. In geval van niet betaling op de vastgestelde vervaldag legt dit, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op van 12% per jaar, en dit tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 12%, met een minimum van 250,- EUR en een maximum van 2500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 5. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 6. Onverminderd hetgeen bepaald is in ART.5. punt 2. moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

 7. In geval van niet betaling van een nieuwe website of aanpassingen aan een website, zullen op de vervaldag de pagina's die nieuw werden gemaakt of die werden gewijzigd, van het internet worden gehaald en vervangen worden door een pagina met de melding "in ontwikkeling". Binnen de week na betaling zullen de oorspronkelijke pagina's weer op de website gezet worden.

ART.6 Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen of diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of afgewerkt. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in ART.1. punt 2.

ART. 7 Schuldenregeling

 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.

 2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat aangaande alle betwistingen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, het Belgisch recht van toepassing is.

 3. Alle kosten i.v.m. de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zijn ten laste van de koper.

ART. 8 Ontwikkeling, oplevering en garantie van een website of webapplicatie

8.1 Agile ontwikkeling met oplevering van sprints en ACCP

Indien de bestelling bestaat uit de ontwikkeling van een website of webapplicatie, dan voorziet TRIOS een projectomgeving (Dashboard) waarin de klant op transparante wijze de voortgang van de agile-ontwikkeling kan volgen. Het project wordt opgeleverd in sprints. De oplevering van een sprint wordt gedocumenteerd en aan de klant gecommuniceerd via het Dashboard. Na de oplevering van een sprint aanvaardt de klant het opgeleverde onderdeel te testen, eventuele opmerkingen te formuleren en uiteindelijk een acceptatie (ACCP) aan de oplevering te geven. Vanaf dan zijn er nog zes weken garantie op het opgeleverde onderdeel waarin duidelijke systeemfouten zonder extra kosten door TRIOS zullen opgelost worden. Er kunnen na het toekennen van een ACCP geen functionele wijzigingen meer aangebracht worden, tenzij mits een extra offerte. Systeemfouten die na zes weken pas worden gedetecteerd, zullen als meerwerk in regie opgelost worden door TRIOS met onmiddellijke facturatie na oplevering van de gecorrigeerde versie.

8.2 Engagement van de klant: 5 dagen reactietijd

Aangezien het project ontwikkeld wordt volgens de principes van agile, is een snelle en directe betrokkenheid van de klant vereist om het project binnen de voorziene termijn op te leveren. Voor elke opgeleverde sprint heeft de klant een periode van 5 werkdagen waarin opmerkingen kunnen geformuleerd worden of waarin een ACCP kan gegeven worden. Vanaf drie openstaande sprints waarin minstens 5 werkdagen geen opmerkingen geformuleerd zijn met inhoudelijke meerwaarde (een opmerking als: ik heb het even te druk nu en vraag wat extra tijd, wordt niet beschouwd als een inhoudelijke opmerking), zal TRIOS de verdere ontwikkeling van het volledig project opschorten, tot het aantal openstaande sprints met inhoudelijke opmerkingen ouder dan 5 werkdagen, gedaald is onder drie.

8.3 Aanpassingen gevraagd door de klant tijdens ontwikkeling

Op elk moment heeft de klant de mogelijkheid om functionele wijzigingen aan te brengen aan de scope van het project of van een opgeleverde sprint. Voor elke aanvraag zal een offerte gemaakt worden die na goedkeuring door de klant (dat kan via het Dashboard of via e-mail gericht aan dirk.vos@trios.be) als een bestelbon beschouwd wordt en die vanaf dan zal opgenomen worden in de planning van het project. Van zodra deze aanpassing opgeleverd is, zal die onmiddellijk gefactureerd worden.

8.4 Finale oplevering van het project

De finale project oplevering wordt duidelijk aan de klant gecommuniceerd. De klant zorgt voor de migratie van eventueel bestaande gegevens in een eventuele vorige versie van de website of webapplicatie. De website of webapplicatie wordt als "een lege doos" opgeleverd. Bij de finale oplevering zijn er enkel de nog lopende garanties op de opleveringen die in de periode van zes werken voor de finale oplevering zijn opgeleverd. Zes weken na de datum van de finale oplevering wordt het project als definitief opgeleverd beschouwd; zelfs al heeft de klant dan nog niet op alle opgeleverde sprints een ACCP gegeven, na zes weken zullen alle opleveringen die nog geen ACCP hadden automatisch een ACCP verkrijgen. Eventuele systeemfouten die vanaf zes weken na de finale projectoplevering worden gedetecteerd, zullen als meerwerk in regie opgelost worden door TRIOS met onmiddellijke facturatie na de oplevering van de gecorrigeerde versie.

8.5 Opschorting, stopzetting, herstarten

Wanneer de klant na ondertekening/goedkeuring van de bestelbon beslist om het project op te schorten of stop te zetten, zal de klant een bedrag verschuldigd zijn van minstens 20% van het bedrag op de bestelbon, indien nog geen prestaties geleverd zijn. Indien bepaalde voorbereiding reeds gestart is zoals de setup van een domain name, de setup van de webserver, de setup van de interne database, de setup van de cloud database, de setup van het platform voor het beheer van grafisch materiaal, of wanneer reeds bepaalde ontwikkelingen gestart zijn, dan zullen deze prestaties in regie gefactureerd worden, samen met 20% van het bedrag op de bestelbon. Indien deze opschorting of stopzetting meer dan zes maanden na ondertekening van de bestelbon gebeurt, zal 100% van het bedrag op de bestelbon verschuldigd zijn.

Indien het project opgeschort wordt door de klant of omwille van redenen die toe te wijzen zijn aan de klant (vb. geen reactie meer op openstaande sprints) en deze periode duurt zes weken of langer en daarna wordt het project herstart, dan zal een herstartpremie onmiddellijk gefactureerd worden van 10% van het totale bedrag op de bestelbon.

8.6 Onderhoudscontract

Het is mogelijk om binnen een periode van zes weken na de datum van de definitieve projectoplevering een onderhoudscontract af te sluiten dat de klant beschermt tegen wijzigingen in de hosting en in het gebruik van de externe tools waardoor de website of de webapplicatie niet meer correct kan functioneren. Een onderhoudscontract kan niet afgesloten worden voor functionele aanpassingen of voor systeemfouten die optreden in de website of de webapplicatie. Een onderhoudscontract kost 19% van het totaal gefactureerde bedrag dat betrekking heeft op het project (inclusief eventuele extra aanpassingen) en kan maximaal voor drie jaren afgesloten worden. Vanaf zes weken na de datum van de definitieve projectoplevering, kan geen onderhoudscontract meer afgesloten worden. Elk jaar kan de prijs van het onderhoudscontract verhogen met 19% van de extra prestaties (voor meerwerk via een offerte of voor werk in regie) die in het jaar voordien gefactureerd werden.

Indien de klant geen onderhoudscontract heeft en er treden wijzigingen op in de hosting of in het gebruik van externe tools waardoor de website of de webapplicatie niet meer correct kan functioneren, dan kan TRIOS op vraag van de klant een offerte maken om ervoor te zorgen dat het probleem opgelost geraakt zodat de website of de webapplicatie opnieuw correct functioneert.

Wanneer externe tools gebruikt worden die gratis zijn op het moment van de definitieve projectoplevering en die op een later tijdstip betalend worden, dan zal de klant instaan voor de betaling.

Enkele voorbeelden van wijzigingen in de hosting of in het gebruik van externe tools waardoor het goed functioneren van de website kan verstoord worden met vaak vreemde foutboodschappen:

 • een upgrade van de versie van het operating system van de webserver
 • een upgrade van de versie van de intern gebruikte database op de webserver (vb. MySQL)
 • een upgrade van Airtable (Cloud Database)
 • een upgrade van Cloudinary (voor beheer van images op de website)
 • voor bepaalde projecten worden nog andere externe tools gebruikt; deze worden duidelijk vermeld in de initiële offerte

TRIOS (éénmanszaak) - Impedorp 30 - 9340 Impe - België - ondernemingsummer: BE 0758 987 386