Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle prijzen worden vermeld exclusief 21% BTW aangezien TRIOS zich in hoofdzaak richt tot bedrijven, handelaars, vrije beroepen, zelfstandigen, instellingen, verenigingen, enz..., voor beroepsgebruik.

ART.1 Orderbevestiging

 1. Enkel de door de koper ondertekende bestelbon verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze voor, bij, of na de bestelling medegedeeld. De verkoopsovereenkomst komt tot stand na schriftelijke ondertekening van de bestelbon die door de verkoper werd opgesteld of nadat de verkoper begonnen is aan de uitvoering van de opdracht die geldt als bevestiging van de verkoopsovereenkomst tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

 2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de totaalprijs van de bestelling onder voorbehoud van de meerkosten voor speciale producties . Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

ART.2 Offertes en prijzen

Offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De aan de klant aangerekende prijzen zijn de prijzen zoals deze geldig zijn op het ogenblik van de bestelling.

ART. 3 Leveringstermijnen en planning

De leveringstermijnen en planning worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ART.4 Eigendomsoverdracht

 1. De geleverde goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.

 2. Ingeval van verzending door de verkoper, geschiedt de levering op risico van de verkoper. Ingeval de koper voor het transport instaat, geschiedt de levering op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

 3. Op alle software die door TRIOS voor de klant werd geschreven verkrijgt de klant na volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten van alle uitstaande facturen, een licentierecht dat tijdelijk of onbeperkt in de tijd kan zijn, al naargelang werd overeengekomen. TRIOS blijft auteur van alle software voor de klant geschreven. TRIOS heeft het recht om zonder vergoeding aan de klant, modules die voor een bepaalde klant werden geschreven, te gebruiken in andere projecten voor andere klanten.

 4. De broncode van systeemmodules die het kaderwerk vormen van de modules die op maat voor de klant werden geschreven, zullen niet aan de klant bezorgd worden.

 5. De klant kan bij oplevering van het project aan TRIOS vragen de broncodes te bezorgen, met uitsluiting van de broncodes vermeld in ART.4. punt 4.

ART.5 Betaling

 1. De facturen zijn, behoudens anders vermeld, betaalbaar te Gent binnen de 8 dagen.

 2. Er kan geen disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

 3. In geval van niet betaling op de vastgestelde vervaldag legt dit, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op van 12% per jaar, en dit tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 12%, met een minimum van 124,- EUR en een maximum van 1860 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 4. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 5. Onverminderd hetgeen bepaald is in ART.5. punt 1. moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

 6. In geval van niet betaling van een nieuwe website of aanpassingen aan een website, zullen op de vervaldag de pagina's die nieuw werden gemaakt of die werden gewijzigd, van het internet worden gehaald en vervangen worden door een pagina met de melding "in ontwikkeling". Binnen de week na betaling zullen de oorspronkelijke pagina's weer op de website gezet worden.

ART.6 Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen of diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of afgewerkt. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in ART.1. punt 2.

ART. 7 Schuldenregeling

 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.

 2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat aangaande alle betwistingen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, het Belgisch recht van toepassing is.

 3. Alle kosten i.v.m. de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zijn ten laste van de koper


TRIOS internet consulting bvba - Burggravenlaan 297 - 9000 Gent - België